das moderne Gymnasium mit Tradition
 

FVS Schulethos bulgarische Fassung

 

„Schulethos“ при гимназия „Freiherr-vom-Stein“
„Учители, ученици и родители носят взаимна отговорност за един положителен училищен живот“

От учителитена гимназия „Freiherr-vom-Stein“ ние очакваме :

 • да преподават ангажирано своите знания по предмета на учениците и съответно да ги актуализират,

\r\n\r\n

 • да насърчават, подпомагат и съветват своите ученици, преди всичко в тежки ситуации,

 

 • да оценяват младите хора като личности,независимо от техните възможности и характер, и съответно така да се отнасят с тях,

 

 • да се въздържат от изказвания за личностно дискредетиране и оклеветяване,

 

 • да се стремят към транспарентна, обективна и доказателствено обоснована оценка на успеха,

 

 • да използуват произтичащата от тяхната дейност власт умерено и с отговорност, да бъдат открити за конструктивна критика и да преосмислят оплакванията на учениците,

 

 • да поддържат, и то не само в конфликтни ситуации, контакт с родителите,

 

 • да се ангажират активно в класовете и кръжоците за един климат на откровеност, приятелство, толерантност, акцептанс и продуктивност,

 

 • да се ангажират за един активен училищен живот,

 

 • да бдят за прилагането на правилата на поведение и тяхното спазване от участвуващите хора като защита на съвместната им работа,

 

 • да напътствуват учениците в осмислянето на тяхната отговорност за един активен живот в училище.

 

От ученицитена гимназия „Freiherr-vom-Stein“ ние очакваме :

 • да доказват съответно с изискванията на учебния процес готовност и стремеж за добър успех,
 • да допринасят активно за един климат на откровеност, честност, приятелство,готовност за взаимопомощ,толерантност,солидарност и съобразяване с околните,

 

 • да решават конфликтите без насилие
  и личностно оклеветяване,

 

 • да поддържат мероприятията на класното и училищно самоуправление,

 

 • да осъзнават отговорността си в рамките на ученическото самоуправление,

 

 • да спазват правилата на поведение, да се съобразяват с правилника за училищния ред, както по време на занятия, така и през междучасията и пътя до дома,

 

 • да уважават здравето и частната собственост на другите, да следят за чистотата на сградата и училищния двор, да се отнасят съвестно към оборудването и учебните помагала, и да ги ползуват с внимание и по предназначение, да се грижат за околната среда и

 

 • да осъзнаят отговорността си като обединяващо звено между училището и родителите.

 

От родителитена гимназия „Freiherr-vom-Stein“ ние очакваме :

 • да поемат възпитателните функции с оглед на нарастващата самоотговорност на учениците ? като например : да контролират подготвянето на домашните работи,посещаемостта на учебните занятия,комплектността на ученическите чанти и др.,
 • да следят с интерес развитието на своето дете в училище и да се справят както с неговите успехи, така и с неуспехите му,

 

 • да търсят диалог с учителите,да посещават вечерите на родителските комитети, часовете за разговор с учители и учителските срещи, и то не само след възникване на трудности,

 

 • да допринасят със своите възможности и връзки за един активен училищен живот,например: под формата на съдействие и помощ при подготовката на празници и проекти,

 

 • да използуват органите за демократическо самоуправление при гимназията и

 

 • да се включват активно в органите на правителствено равнище и да бъдат съпричастни към работата на клуба за насърчаване и иновативно развитие към училището.

 

© Johanna und Mira Houkes (2006)